ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႔႐ုံးသို႔ (HEHRD) လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္အတြက္ သြားေရာက္လွဴဒါန္း

၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလ ၁၆ ရက္ေန႔က Denko Trading Co.,Ltd မွ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႔႐ုံး၊ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ႐ုံးခန္းသို႔ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း လူသားခ်င္းစာနာမႈ အကူအညီေထာက္ပ့ံေပးေရး ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး၊ ဖြ႔ံၿဖိဳးေရးစီမံကိန္း (HEHRD) လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္အတြက္ အလွဴေငြ က်ပ္သိန္း (၃၀၀) အား ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ထံ  သြားေရာက္ လွဴဒါန္းခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါသည္။