မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ေညာင္ဦးခ႐ိုင္၊ ေညာင္ဦးၿမိဳ႕နယ္၊ သူေကာင္းတည္ေက်းရြာ လွ်ပ္စစ္မီးလင္းေရးအတြက္ လွဴဒါန္းျခင္း

ကၽြန္ေတာ္မ်ား Denko Trading Co.,Ltd မွ မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ေညာင္ဦးခ႐ိုင္၊ ေညာင္ဦးၿမိဳ႕နယ္၊ သူေကာင္းတည္ေက်းရြာလွ်ပ္စစ္မီးလင္းေရးအတြက္ ေက်းလက္အလင္း ေက်းရြာမ်ားလွ်ပ္စစ္မီးလင္းေရး ကူညီမႈအဖြဲ႔သို႔ ေငြက်ပ္ (၂၆၆) သိန္းတိတိအား ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ ၂ ရက္ေန႔က ေပးအပ္လွဴဒါန္းခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါသည္။