၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ မွ စက္တင္ဘာလ အတြင္း ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား၏ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားအား စက္သုံးဆီလွဴဒါန္းျခင္း

ကၽြန္ေတာ္မ်ား Denko Trading Co.,Ltd မွ ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီးမ်ား၏ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားအား အၿမဲတမ္း စက္သုံးဆီလွဴဒါန္းလ်က္ရွိရာ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ မွ စက္တင္ဘာလ အတြင္း ဆိုင္မ်ားမွာ လွဴဒါန္းမႈစာရင္းအရ စုစုေပါင္းေငြက်ပ္ (105)သိန္းေက်ာ္ (10,579,215 Kyats) တန္ဖိုးရွိ စက္သုံးဆီလီတာေပါင္း (10,665.776) လီတာမ်ားကို လွဴဒါန္းခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္မ်ား Denko Trading Co.,Ltd မွ လွဴဒါန္းခဲ ့ေသာ စက္သုံးဆီလွဴဒါန္းမႈ ကုသိုလ္ေတာ္မ်ားကို ဥကၠဌ နွင့္ ဒါရုိက္တာ အဖြဲ႔ဝင္မ်ားက ဝယ္ယူအားေပးသူ Customer မ်ား၊ မိတ္ေဟာင္း၊ မိတ္သစ္မ်ား အားလုံး သာဓုေခၚဆိုနိုင္ရန္ အမွ်ေပးေဝအပ္ပါသည္။  ကုသိုလ္ အမွ် အမွ် အမွ် ယူေတာ္မူၾကပါကုန္ေလာ့..... သာဓု သာဓု သာဓု။