မႏ ၱေလး ကေလးေက်ာက္ကပ္ေဖာင္ေဒးရွင္း ထူေထာင္ရန္အတြက္ မတည္ေငြ လွဴဒါန္းျခင္း ႏွင့္ ေက်ာက္ကပ္ေဆးစက္ လွဴဒါန္းျခင္း

ကၽြန္ေတာ္မ်ား  Denko Trading Co.,Ltd၊ ဧဒင္အုပ္စုကုမၸဏီ၊ ျမန္မာ့ေရွ႕ေဆာင္ဘဏ္တို႔ျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းတည္ေထာင္ထားေသာ သဂၤဟေဖာင္ေဒးရွင္းမွ မႏၱေလးတုိင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖ႔ြဲ မႏၱေလးၿမိဳ႕ ကေလးေက်ာက္ကပ္ေဖာင္းေဒးရွင္း ထူေထာင္ရန္အတြက္ မတည္လွဴဒါန္းေငြက်ပ္ ၅၀၀၀၀၀၀၀၀/- (က်ပ္သိန္း ငါးေထာင္တိတိ) ႏွင့္ Continuous Renal Replacement Therapy (CRRT) ေက်ာက္ကပ္ေဆးစက္ (က်ပ္သိန္း ရွစ္ရာတိတိ) တို႔ကို ေစတနာသဒၶါတရား ထက္သန္စြာျဖင့္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလ ၁၃ ရက္ေန႔ (အမ်ိဳးသားေန႔) တြင္ လွဴဒါန္းခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါသည္။